Identitetsfusjon: Det personlige og det sosiale møtes

Identitetsfusjon oppstår når en persons identitet smelter sammen med identiteten til en sosial gruppe. Dette fører til at folk endrer atferd.
Identitetsfusjon: Det personlige og det sosiale møtes
Roberto Muelas Lobato

Skrevet og verifisert av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Identitetsfusjon er en type identitet som oppstår når man knytter sammen andre identiteter. For en bredere forståelse, kan det være hensiktsmessig å tenke at vi alle har minst to identiteter. En av disse er den personlige identiteten, eller det personlige selvet, den andre er vår sosiale identitet, eller det sosiale selvet. Ditt personlige selv er direkte relatert til personligheten din. Det vil si de personlighetstrekkene som er fremtredende, utadventhet, høflighet, nervøsitet osv.

Uansett hva tilfellet måtte være, vil det personlige selvet bestå av ulike trekk som definerer deg. På den andre siden, er det sosiale selvet mer avhengig av hvilke grupper du føler tilhørighet til. For eksempel kan du ha et sosialt selv basert på familie, bosted, spiritualitet, etnisitet, idrettslag osv. Hver av disse identitetene kommer med regler, verdier og roller.

Men hvordan skal vi oppføre oss? Bør vi legge fokuset på personlighetstrekkene våre eller den sosiale gruppens regler? Dette avhenger av hvilke av identitetene dine som er aktivert. Normalt vil det være det personlige selvet. Det betyr at du vil vise atferd som er i tråd med de personlige verdiene dine. Noen ganger er gruppen imidlertid viktigere. I disse tilfellene vil du i stedet vise atferd som samsvarer med rollen du har i den bestemte gruppen, så vel som gruppens regler og normer. En situasjon der dette ofte kan oppstå er hvis gruppen føler seg truet.

Identitetsfusjon: Det kan oppstå problemer når man forsøker og bringe de to identitetene sammen.

Problemer med å integrere de to identitetene

Forholdet mellom det personlige selvet og det sosiale selvet kan skape problemer:

  • Motivasjon er det som driver deg, og atferden din. På den ene siden, dersom du motiveres av det personlige selvet, vil atferden din samsvare med identiteten din. Hvis du derimot er motivert av det sosiale selvet, vil atferden din avgjøres av gruppens regler og roller.
  • Medlemmene i en gruppe definerer seg med respekt for sin sosiale identitet. Som sådan kan man anse medlemmene av en gruppe som utskiftbare. For eksempel vil en person ha rollen som “klovn” i mange grupper. Som medlem av en gruppe spiller det egentlig ingen rolle hvilke person som påtar seg den rollen. Det som er viktig er at det er noen som kan fylle rollen, uavhengig av hvem de er.
  • I hvilken grad vi identifiserer oss med en gruppe vil være avhengig av kontekst. Endringer vil føre til et skifte i hvilken grad du identifiserer deg med en gruppe. For eksempel, dersom idrettslaget ditt vinner en viktig konkurranse, vil det sosiale selvet ditt bli meget sterkt knyttet til hendelsen. Allikevel, etter hvert som dagene går etter seieren, vil tilknytningen svekkes.

Identitetsfusjon

Identitestsfusjon er definert som en visceral følelse av helhet med en gruppe. Hos mennesker med en identitetsfusjon, vil deres bånd med gruppen være så sterkt at grensene mellom den personlige og sosiale identiteten blir uklare. Hva mener vi med det? Det betyr at selv når kun en av identitetene er aktivert, kan den påvirkes av den andre. For eksempel, når andre stiller spørsmål ved personligheten til et individ med identitetsfusjon, vil dette føre til at de forsvarer identiteten til gruppen sin.

Denne nye forbindelsen mellom de to identitetene fører til utvikling av en sterk følelse av tilhørighet i gruppen. Nettopp denne tilhørigheten øker motivasjonen til hvert av gruppemedlemmene til å gjøre det samme for gruppen som de ville gjort for seg selv. Samtidig blir imidlertid de personlige forholdene til gruppemedlemmene sterkere.

En sirkel laget av menneskers hender og føtter.

Prinsipper for identitetsfusjon

Hovedprinsippene for identitetsfusjon er:

  • Agent-personlig selv-prinsipp: Et prinsipp som hevder at handlingene til personer som opplever identitetsfusjon gjenspeiler sitt personlige selv så vel som sitt sosiale selv. I et slikt tilfelle kan ikke hvert av medlemmene i gruppen erstattes fordi deres personligheter, så vel som rollen deres i gruppen, verdsettes.
  • Prinsipp av identitetssynergi: Dette prinsippet antyder at personlige og sosiale identiteter kan komme sammen. Dette vil føre til et høyt motivasjonsnivå for å iverksette atferd som kommer gruppen til gode. Dette vil være de første medlemmene som jobber sammen. Videre vil en hver prestasjon føre til videre samarbeid, både på gruppe- og personlig nivå.
  • Relasjonsbånd: I følge dette prinsippet tror folk som opplever identitetsfusjon, der både den personlige og sosiale identiteten er meget sterke, at de andre medlemmene av en gruppe også opplever dette. Som sådan vil de verdsette de individuelle medlemmene av en gruppe på det personlige nivået også. Sterke relasjonsbånd vil oppstå som en følge av dette.
  • Prinsipp om ugjenkallelighet: I henhold til ugjenkallelighet vil selvet forbli linket sammen, uansett kontekst. Båndene vi har bygget med de andre medlemmene i gruppen, styrker identitetsfusjonen og gjør den permanent. Bortsett fra det skjer identitetsfusjonen kun med én gruppe, selv om du kan ha flere sosiale identiteter. Denne eksklusiviteten gjør at individet avstår fra å utvikle sterke identiteter med andre grupper og holde fusjonen sterk.

Hvilken side dominerer?

Avslutningsvis har forholdene mellom det personlige selvet en tendens til å være gjensidig utelukkende. Det vil si at enten den ene eller den andre vil være aktivert. Imidlertid er disse identitetene smeltet sammen hos visse individer, og de gir tilbakemeldinger til hverandre. Dette gjør at de nevnte menneskene kan gjøre mer til til fordel for gruppen sin. Derfor vil oppførselen din avhenge av om du opplever identitetsfusjon eller ikke.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.