Hva er forskjellen mellom validitet og reliabilitet?

Hva betyr reliabilitet og validitet? Hva er forskjellen mellom dem? Hvorfor er de viktige? I denne artikkelen vil vi fortelle deg alt om dem.
Hva er forskjellen mellom validitet og reliabilitet?
José Padilla

Skrevet og verifisert av psykologen José Padilla.

Siste oppdatering: 05 februar, 2022

Validitet og reliabilitet er to nøkkelkonstruksjoner i analysen av resultatene produsert av psykologiske studier. Det å bruke mer eller mindre valide eller reliable instrumenter kan legge til eller trekke fra verdi til en studie i seg selv. Men hva er forskjellen mellom validitet og reliabilitet?

For å forstå litt om skillet mellom validitet og reliabilitet, må du vite hva de er. Deretter kan du sammenligne dem.

Validitet

Det finnes ulike typer validitet. Men når vi refererer til det innen psykometri, viser vi til i hvilken grad instrumentet måler variabelen som skal måles (Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, 2014).

For eksempel, hvis en vekt lar oss vite vekten til en gjenstand, kan vi bekrefte at den er valid i den grad den oppfyller funksjonen den ble designet for. Hvis vi ikke kunne gjøre en slik måling, ville ikke vekten vært valid for den spesifikke oppgaven. Derfor, hvis en angsttest som hevder å måle deg ikke leverer, så er den ugyldig.

På den annen side, i en undersøkelse refererer validitetsbegrepet “til det som er sant eller det som er nært sannheten. Generelt vurderes det at resultatene av en undersøkelse vil være valide når studien er fri for feil” (Villasís-Keever, 2018).

Å fastslå validitet er avgjørende for all forskning. Det betyr at vi er i stand til å stole på dataene innhentet fra det bestemte forskningsdesignet, innhentingen av data, analysen av databehandlingen, tolkningen og den resulterende vurderingen (Cohen, Manion og Morrison, 2018).

Kvinner snakker om statistiske resultater

Reliabilitet

Reliabilitet forstås som konsistensen eller stabiliteten til målingene når en måleprosess gjentas (Prieto og Delgado, 2010). Det er i hvilken grad et vurderingsverktøy gir konsistente resultater ved å måle det samme under de samme forholdene.

En vanlig prosedyre for å oppnå reliabiliteten til et instrument er å få det til å måle den samme uforanderlige variabelen flere ganger. La oss for eksempel si at vi måler angsten en person opplever. Det som vanligvis gjøres er å sammenligne målingen vi oppnår, med den vi får fra et instrument som vi vet er reliabel.

La oss gå tilbake til eksemplet med vekten. Hvis vi bare veier objektet én gang, kan vi ikke bekrefte at målingen er reliabel. Derfor foretar vi flere målinger. Hvis vi observerer at vi får svært forskjellige verdier i hver enkel måling, kan vi bekrefte at den ikke er reliabel.

Det samme skjer i forskning og med alle instrumentene vi henter målinger fra, for eksempel psykometriske tester.

Forskjeller mellom validitet og reliabilitet

Validitet og reliabilitet er nært beslektede begreper. De har imidlertid forskjellige formål og fokuserer på forskjellige aspekter. Følgelig gir de ulik informasjon om kvaliteten på forsknings- eller måleinstrumentet. La oss se på noen av deres differensierende egenskaper:

1. Måling

En av hovedforskjellene mellom validitet og reliabilitet er at førstnevnte måler i hvilken grad et forskningsinstrument måler det det er ment å måle. Reliabilitet måler imidlertid i hvilken grad måle- eller forskningsinstrumentet gir konsistente resultater når gjentatte målinger foretas.

2. Deres assosiasjoner

Validitet relaterer seg til den korrekte eller nøyaktige anvendeligheten av instrumentet eller undersøkelsen i en situasjon. Reliabilitet er assosiert med stabiliteten til testresultatene.

3. Målet

En annen forskjell mellom validitet og reliabilitet er at validitet er fokusert på resultatet. På den annen side er reliabilitet opptatt av konsistensen av resultatet. Dette er uavhengig av om resultatene er korrekte eller ikke. Det kan med andre ord være reliabilitet uten validitet. I en undersøkelse eller test kan vi faktisk oppnå konsistente resultater, men dette betyr ikke at de er korrekte. På den annen side kan vi ikke få korrekte resultater uten at de er reliable.

4. Forskningsspørsmålet

Validitet stiller spørsmålet “Måler dette instrumentet det som skal måles?”. Reliabilitet stiller spørsmålet “Hvor representativ er denne målingen? Kan vi stole på den?” Hvert spørsmål refererer til et ulikt studieobjekt. Validitet dreier seg om presisjon og reliabilitet er knyttet til konsistens eller stabilitet.

Folk som gjør beregninger

5. Evalueringen

Validitet og reliabilitet varierer i måten de blir evaluert på. Reliabiliteten vurderes ved å kontrollere at resultatene er konsistente over tid, mellom ulike observatører, og mellom deler av selve forsøket. Mens validitet vurderes ved å sjekke hvor godt resultatene samsvarer med etablerte teorier og andre mål av samme konsept.

Validiteten og reliabiliteten til et instrument er to forskjellige egenskaper, men samlet gir de oss en idé om kvaliteten til det instrumentet. Problemet er at det er spesielt kostbart å skaffe reliable og valide måleinstrumenter innen psykologi. Dette skyldes mediets abstrakte natur. Denne kostnaden gjør det vanskelig å utvikle et instrument som ikke legger en betydelig mengde feil til resultatene av forskningen det brukes til.

Likevel er den gode nyheten at psykologi har kjempet denne kampen i årevis, og har gjort bemerkelsesverdige fremskritt til dags dato.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Cohen, L., Manion, L, y Morrison, K. (2018). Research methods in education (8ª Ed.). Routledge.
  • Hernández-Sampieri, R., Fernandez, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación(6ª Ed.). McGraw-Hill Interamericana.
  • Prieto, G., y Delgado, A. R. (2010). Fiabilidad y validez. Papeles del psicólogo31(1), 67-74. https://www.redalyc.org/pdf/778/77812441007.pdf
  • Villasís-Keever, M. Á., Márquez-González, H., Zurita-Cruz, J. N., Miranda-Novales, G., & Escamilla-Núñez, A. (2018). El protocolo de investigación VII. Validez y confiabilidad de las mediciones. Revista Alergia México65(4), 414-421.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.