Cattells modell - 16 ulike typer personlighet

Cattells modell - 16 ulike typer personlighet
Gema Sánchez Cuevas

Skrevet og verifisert av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Siste oppdatering: 13 oktober, 2019

Det er ingen tvil om at Cattells modell er en av de mest berømte innenfor personlighetspsykologi. Hans forsøk på å beskrive og organisere personlighet nådde ut til massene gjennom hans berømte test: 16 PF. Åpenbart bruker vi ikke lenger den originale versjon av Cattells modell, men folk opprettholder en stor del av testens opprinnelige ånd.

Cattells modell skilte seg ut fra den tidens dominerende teorier ved å foreslå at det finnes to ulike typer intelligens: flytende intelligens og krystallisert intelligens. Flytende intelligens er nærmest det nåværende konseptet om intelligens. For eksempel, vil en bruke denne typen intelligens for å løse logiske problemer. Individets personlige erfaringer har lite å si for en slik oppgave. De som er viktigere er deres ekspertise og kompetanse til å jobbe med selve utfordringen. På den andre siden samler krystallisert intelligens helheten av individets erfaringer. Derfor er slik intelligens nyttig for å besvare spørsmål og problemer som i hovedsak er knyttet til hukommelse.

Temaet om intelligens er et meget interessant et, likedan er Cattells utvikling av det. I denne artikkelen, kommer vi til å fokusere på Cattells modell og den interessante personlighetstesten han har utviklet for å anvende den, 16 PF.

Cattells modell - 16 Ulike typer personlighet

Cattell og hans 16 PF

Studien av personlighet er kontroversielt selv innenfor psykologien. I den forbindelsen har denne typen attribusjoner av selvet, som er betinget av miljøet og genetikken til en person, gitt vei til utallige teorier som har kjempet om hegemoni.

Det er ikke bare opprinnelsen til til personlighet som har blitt diskutert (arv-miljø), men det er også en åpen debatt om hvorvidt personlighet kan mutere eller influere en persons atferd. En anen interessant debatt rundt personlighet er relatert til dens divisjon, segmentering og dynamikk.

I den forstand, kan vi si at Cattell har “samlet opp” arbeidet utført av britiske og amerikanske forfattere innenfor feltet av grunnleggende mentale og personlighetsferdigheter. Han anvendte en metodologi, som var meget kraftig på den tiden, for studiet av intelligens samt studiet av personlighet. Cattells mål var å identifisere og isolere ulike primære faktorer.

I sine studier brukte han 3 ulike kilder for datainnsamling.

 • Q (spørreskjemaer)
 • L (evalueringer eller intervjuer)
 • T (objektive tester)

De tre stadiene av Cattells modell

Metodologisk var hans arbeid preget av å være et seriøst og grundig forsøk på å analysere og skape en solid, stabil og i tillegg pålitelig modell fra de tre kildene vi nevnte ovenfor. Utviklingen av hans modell kan bli bedre forstått dersom vi beskriver den i tre stadier:

 • Det første stadiet: Det er hverken mer eller mindre enn 171 personlighetstrekk. Cattell identifiserte alle disse trekkene ut fra en enda lengre liste satt sammen av Allport og Odbert noen år tidligere. I denne spesifikke listen inkluderte de to forskerne alle betegnelsene knyttet til personlighet som ble funnet i de to, daværende viktigste,  engelske ordbøkene.
 • Det andre stadiet: Her var fokuset på informasjonen som ble samlet ved hjelp av evalueringer eller intervjuer for å gi et teoretisk innhold til disse personlighetstrekkene.
 • Det tredje stadiet: Cattell brukte informasjonen han hadde samlet fra spørreskjemaene (Q) og de objektive testene (T). Etter alt innholdet var gått gjennom og matematisk analysert, konkluderte han med at det var 16 personlighetsfaktorer. Disse er dimensjoner der vi alle kan klassifiseres på en eller annen måte. Matematisk, er de det logiske produktet av en førsteordens faktoranalyse. Dette presenteres på en bipolar måte:
  • Varme (høy-lav).
  • Resonnement (høy-lav).
  • Emosjonell stabilitet (styrken av selvtsvakheten til selvet).
  • Dominans (dominans-underkastelse).
  • Livlighet (entusiastisk-uentusiastisk).
  • Regelbevissthet (høy super-ego styrke – lav super-ego styrke).
  • Sosiabilitet (sjenert-dristig).
  • Sensitivitet (sensitivitet-tøffhet).
  • Vaktsomhet (tillit-mistillit).
  • Abstrakthet (pragmatisme-fantasi).
  • Privathet (enfoldighet-listighet).
  • Engstelse (høy skyldfølelse-lav skyldfølelse).
  • Åpenhet for endring (radikalisme-konservatisme).
  • Selvstendighet (selvforsørgelse-gruppetilslutning).
  • Perfeksjonisme (høy kontroll av selvet-lav integrering).
  • Spenning (lav energisk spenning-høy energisk spenning).

Andreordens faktorer i 16 PF

Personlighetsfaktorene vi nettopp presenterte ovenfor er ikke uavhengige (ortogonale). I stedet presenterer de positive og negative korrelasjoner, noe som gir grunnlag for andre grunnfaktorer (andreordens faktorer):

 • QS1. Introversjon vs. Ekstroversjon.
 • QS2. Angst vs. Ro.
 • QS3. Mottagelighet vs. Bestemthet.
 • QS4. Avhengighet vs. Uavhengighet.

Så, basert på disse første- og andreordens faktorene, skapte Cattell en et av de mest kjente og brukte spørreskjemaene gjennom tidene. Samtidig klassifiserer Cattell disse personlighetstrekkene basert på to aspekter:

 • Opprinnelse: arv eller miljø.
 • Innhold: temperament, motivasjon og interesser.

Dermed forsvarte allerede da denne forfatteren og forskeren en idé som fremdeles er akseptert av de fleste personlighetsspesialister. Denne ideen dikterer også at sammensetningen av ens personlighet er produktet av deres genetikk og miljøet der de utviklet seg.

Fire skalaer: kontrollere uregelmessigheter

Til slutt, merk at for å kontrollere for uregelmessigheter i svarene, bruker 18 PF fire skalaer: respons stil skala (reliabilitet og validitet), image manipulasjon (for å kontrollere sosial ønskverdighet), samtykke (for å kontrollere tendensen til å gi det same svaret uavhengig av spørsmålet), og tilfeldighetsindeks (for å oppdage om spørreskjemaet har blitt besvart tilfeldig som ugyldiggjør det: det er basert på kontinuiteten av svarene innenfor hver faktor).

Cattells modell - 16 Ulike typer personlighet

Cattells meritter

Cattells meritter kan deles inn i to hovedgrener, som forenes på en meget intim måte. På de ene siden, finner vi hans hensikt av å nøyaktig måle eler å gi en matematisk form til en modell. I dette tilfellet gjelder det personlighet. En utvilsomt meget utfordrende oppgave, i og med at vi snakker om et konsept som kun kan måles indirekte.

I disse målingene finnes det også nesten bestandig en forurensende variabel. I de fleste spørreskjemaer eller psykometriske tester (med en akseptabel validitet og reliabilitet, slik som 16 PF) er det individet som avgir dommen om å svare på spørsmålet. I denne forstand, la oss huske det faktum at selvoppfattelsen ofte har lite å gjøre med virkeligheten

For å forklare dette har jeg et eksempel som, i tillegg til å være ironisk, er like tydelig som det er menneskelig. Det er et minne om å gå nedover en gate, mens jeg lyttet til to damer som kalte hverandre sta, med overbevisning og uopphørlig, uten å gjenkjenne sin egen stahet. Paradoksalt ikke sant? Nettopp det samme paradokset vises også når vi besvarer ulike personlighetstester.

Cattells andre meritt handler også direkte om hans artikulering av modellen. Historien, selv om den noen ganger tar feil, har en tendens til å være et godt filter for å etterlate alle ubrukelige hendelser eller gale ideer som ender i blindveier. Dette har ikke skjedd med Cattells modell, og det er nettopp derfor vi ønsket å dedikere denne artikkelen til hans modell.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.