Filosofien om frihet: fri vilje kontra determinisme

Frihet er et problematisk begrep på grunn av dets mangfold av betydninger. I denne artikkelen skal vi undersøke to perspektiver: fri vilje og determinisme.
Filosofien om frihet: fri vilje kontra determinisme

Siste oppdatering: 01 juli, 2024

Å være fri ser ut til å være et utvilsomt faktum. Å spesifisere et konsept i denne forbindelse kan imidlertid innebære et vagt svar. Filosofi reflekterer mye over frihet, og basert på det vil vi i denne artikkelen,  foreslå svar på spørsmålet. I tillegg skal vi snakke om fri vilje og determinisme.

Filosofer har diskutert frihet mye slik at deres argumenter skulle være opplysende når de skal etablere en posisjon angående fenomenet frihet. La oss komme i gang

Den som lever i frykt kommer aldri til å bli fri.

~ Horats ~

Hva er frihet, ifølge filosofi?

Silhuetten av en kvinne som hopper i luften og bryter seg løs fra lenker.

Filosofiens historie viser at selv i dag er det ingen absolutt konsensus om hva frihet er. Det er imidlertid mulig å fremheve karakteristikker som bidrar til å avklare dette spørsmålet.

Først av alt kan vi ta en titt på dens etymologi. Ordet frihet kommer fra lavtysk, og betegner det motsatte av å være hindret, kontrollert, tvunget eller hersket over. Det latinske ordet libertas, betyr «tilstanden til den som er fri». Denne forestillingen er nært knyttet til oppfatningen av Aristoteles som et politisk dyr.

Ifølge denne filosofen er frihet den evnen mennesker har til å bestemme autonomt gjennom fornuften. Det er politisk frihet i den grad vi kan delta i det sosiale livet så lenge vi ikke blir fratatt det, slik tilfellet er med slaver og undersåtter.

Derfor kan det sies at frihetsfilosofien anser dette konseptet for å være en naturlig evne, en egenskap eller en tilstand som er riktig for mennesket. På denne måten går vi inn i striden mellom forestillingene om fri vilje og determinisme. Hva mener de? Hvorfor er det en disputt? Har denne debatten en løsning? La oss undersøke.

Fri vilje: Et perspektiv fra frihetsfilosofien

Ifølge Standford Encyclopedia of Philosophy er fri vilje et filosofisk konsept som brukes til å referere til evnen som mennesker har til å velge mellom ulike alternativer. For filosofi handler det med andre ord om valgfrihet uten noen form for forutsetning for å styre beslutningen.

Dette begrepet, slik sett, er problematisk for flere filosofer. En av dem, Baruch Spinoza, argumenterer for at friheten vi mener vi har, ikke bør reduseres til evnen til å bestemme.

Dette er fordi vi kan kjenne motivene som styrer våre ønsker, men ikke årsakene som bestemmer handling. I denne forbindelse kan ikke begjær eller ønske være den eneste årsaken til vår frihet. Det må være noe dypere.

Til tross for dette forbeholdet som Spinoza tar, forsvarer antikkens filosofer som Platon og Sokrates frihet på sin egen måte.

Den ting kalles fri, som eksisterer utelukkende av nødvendigheten av sin egen natur, og hvor handlingen bestemmes av seg selv alene.

~ Spinoza ~

Platons forståelse av frihet

Aristoteles var ikke den eneste av antikkens filosofer som relaterte frihet til individets natur og hans sosiale rolle. En artikkel publisert av Archai Magazine hevder at for Platon har frihet å gjøre med selvkontroll og oppfyllelse av ønsker i henhold til den sosiale plassen de inntar i byen.

I denne forbindelse forsvarer Platon ideen om at frihet er i det rasjonelle domenet til våre irrasjonelle ønsker. Dessuten ligger sann frihet i den rasjonelle oppfyllelsen av de ønsker som tilsvarer oss, i henhold til plassen vi inntar i byen.

Så det ville ikke være fornuftig å ville styre når vår rolle er å være skomakere. Vi må huske at for denne filosofen er samfunnet delt inn i klasser som kommer av naturen. Med andre ord, vi inntar plassen som tilsvarer oss av nevnte natur.

Den sokratiske frihetsoppfatningen

Sokrates sitt frihetsbegrep er likt Platons, men med en grunnleggende forskjell. I denne forbindelse hevder tidsskriftet Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete i et essay at frihet for denne filosofen har å gjøre med selvkontroll og autarki.

Når det gjelder selvkontroll, handler det om at subjektet kontrollerer seg selv og ikke lar seg rive med av nytelser, impulser eller kroppslige behov. Dette krever stor kunnskap og personlig kontroll.

Samtidig refererer autarki til autonomi: Vi trenger ikke noe ytre og overfladisk for å leve. I denne forbindelse vil vi være virkelig frie, siden vi ikke har tomme behov, et resultat av vår egen selvkontroll.

Determinisme og dens implikasjon angående frihetsfilosofien

Tidsskriftet Revista de Artes y Humanidades UNICA hevder i en artikkel at på denne måten å tenke frihet på, er det årsaker som er fremmede for oss som bestemmer våre handlinger. Denne posisjonen næres av fysikk og dens påstand om at det finnes forhåndsbestemte lover som er uavhengige av mennesker.

I denne forbindelse kunne vi ikke være helt frie vesener fordi det er årsaker som går foran oss og bestemmer handlingsforløpet.

Dette perspektivet er ikke bare basert på fysikk. Filosofi har to posisjoner å vurdere verden: dualismen og monistiskismen. Dualisme refererer til skillet mellom subjekt og verden; det vil si at jeg eksisterer, men det er også noe som ikke er meg og fungerer i henhold til sine egne lover. På den annen side, i monisme, er det en enhet mellom disse to separate polene, som benekter eller sletter kontrastene mellom dem.

Determinisme er altså plassert i den monistiske posisjonen: Vi er bestemt av naturlover. Men hva med subjektet? Har det ikke noe å bidra med til denne bestemmende naturen?

Et bilde av Friedrich Nietzsche.

Nietzsches determinisme

Den tyske filosofen Friedrich Nietzsche har en spesiell oppfatning av frihet som ikke helt følger determinismen, men som absolutt fornekter fri vilje. Tidsskriftet Veritas Revista de Filosofía y Teología delte en publikasjon som indikerer at for Nietzsche er det samfunnet som bestemmer den generelle frihetsnormen; man snakker om determinisme.

Filosofen motsetter seg imidlertid denne bestemmelsen om frihet som er pålagt av samfunnet, da den hindrer utviklingen av menneskets sanne frihet. For Nietzche betyr denne ideen eller forestillingen å være våre egne skapere. Med andre ord, å være fri er å tenke og snakke for oss selv og ikke basert på meningene andre uttrykker.

Derfor kan vi si at for den tyske filosofen er vår sosiale frihet begrenset, mens sann frihet bor i oss og ikke i andre.

For hva er frihet? At man har vilje til å ta ansvar for seg selv. At man holder avstanden som skiller oss. At man blir mer likegyldig til vanskeligheter, motgang, savn, ja til og med til livet selv.

– Friedrich Nietzche –

Så, betyr frihet fri vilje eller determinisme?

Vi kan ikke gi et klart svar på dette spørsmålet. Filosofer fortsetter å diskutere dette spørsmålet til det som ser ut til å være ingen ende. Vi kan imidlertid ta fra alt som er blitt sagt at vår frihet er et faktum.

Enten vi vurderer det i en begrenset forstand, peker på krefter som er utenfor oss, eller fokuserer på evnen til å bestemme kursen for våre handlinger, har vi frihet. Nyansene er viktige, men å reflektere over det i et samfunn som ser ut til å kreve stadig flere av oss, kan gi oss litt ro i sjelen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.