Årsaker, behandling og symptomer på cyklotymi

Årsaker, behandling og symptomer på cyklotymi
Francisco Pérez

Skrevet og verifisert av psykologen Francisco Pérez.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Cyklotymi kjennetegnes først og fremst ved kroniske humørsvingninger eller endringer. Du kan si at det er “lillebroren” til bipolar lidelse. I denne artikkelen tar vi for oss årsaker, behandling og symptomer på cyklotymi.

For mennesker med cyklotymi består humørsvingningene av mange forskjellige perioder av hypomane og depressive symptomer. Men hovedtrekket er at de hypomane symptomene ikke er store nok i verken antall, alvorlighetsgrad, omfang eller varighet til å karakteriseres som en manisk episode.

Likt er det med de depressive symptomene. De er ikke store nok i antall, alvorlighetsgrad, omfang eller varighet til å kunne karakteriseres som en stor depressiv episode. I så fall ville vi her ha diskutert bipolar lidelse. De lignende, men mindre alvorlige symptomene, er grunnen til at noen folk kaller cyklotymi “lillebroren” til bipolar lidelse.

Hypomane og depressive symptomer

Hypomani refererer til en tilstand som ligner på mani, men som er mindre intens. Hypomani er en psykiatrisk episode med kortvarige symptomer av irritabilitet eller oppstemthet. Det blir ofte beskrevet som mindre intenst enn en manisk episode, eller en “ufullstendig” form for mani.

Kvinne holder hodet i hendene

Hypomane symptomer inkluderer et veldig godt humør som varer i flere dager. Det inkluderer også at man føler seg opprømt, forkortet søvn, hyperaktivitet og en overdreven tro på seg selv. Alle disse symptomene er markant forskjellige fra personens tidligere emosjonelle tilstand. I motsetning til mani er det ikke nødvendig med sykehusinnleggelse for hypomani.

Når det gjelder de depressive symptomene er de vanligvis lignende symptomene til enhver deprimert person. Likevel er ikke disse symptomene normalt sett like merkbare eller så intense som de ville vært om det var snakk om en stor depressiv hendelse.

Symptomer på cyklotymi

Symptomer på cyklotymi må være vedvarende i de første to årene av sykdommen. Som regel hver dag. For barn og ungdommer må de være vedvarende i ett år i stedet for to.

Pasienten må heller ikke være fri for symptomer i mer enn to måneder. Symptomfrie måneder på mer enn to måneder betyr at personen ikke lider av cyklotymi. De må heller ikke falle inn under kriteriene for en større depresjon, mani eller hypomani.

Det er heller ikke cyklotymi hvis humørsvingningene bedre kan forklares med schizoaffektiv lidelse, schizofreni, en schizofren episode, en vrangforestillingslidelse, eller noen andre lidelser som faller inn i spekteret til schizofreni eller psykotiske lidelser. Kort sagt bør det ikke passe diagnosekriteriene til noen andre mentale lidelser.

På den annen side er det viktig å ikke forveksle symptomer på cyklotymi med en endret humørtilstand, forårsaket av psykoaktiv medisin eller andre medisinske tilstander. Dette er vel så viktig for å få en presis diagnose. Neon substanser (narkotiske eller medisiner) kan utløse lignende symptomer.

Som de fleste psykologiske episoder må pasienten ha markante, kliniske humørforandringer eller depressive tendenser for å kunne gi dem diagnosen cyklotymi. Humørsvingningene kan påvirke eller skade pasientens sosiale liv, arbeidet eller andre viktige aspekter i dagliglivet deres.

Kriteriene for diagnosen cyklotymi

I følge DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition), må følgende kriterier være tilstede for å kunne gi diagnosen cyklotymi:

  • Perioder med hypomane symptomer som ikke passer kriteriene for en hypoman episode, og flere perioder med depressive symptomer som ikke passer kriteriene for en stor depressiv episode på minst to år (ett år for barn og ungdom).
  • I løpet av den nevnte episoden på to år, må de hypomane og depressive periodene være tilstede mer enn halvparten av tiden, og i minst seks sammenhengende måneder.
  • Symptomene har aldri passet kriteriene for en alvorlig depressiv episode,  eller en manisk eller hypomanisk episode.
  • Symptomene ikke bedre kan forklares med schizoaffektive lidelse, schizofreni, en schizofren episode, en vrangforestillingslidelse, eller noen andre lidelser som faller inn i spekteret til schizofreni eller psykotiske lidelser.
  • Symptomene kan ikke forklares av de psykologiske effektene til en substans (narkotiske eller medisinske). Eller andre medisinske tilstander (som for eksempel hypertyreose).
Kvinne som sitter på gulvet og ser opp

Denne lidelsen er ofte vanskelig å håndtere og den er ganske kronisk. I tillegg har pasienter med cyklotymi 15-50% risiko for senere å utvikle en bipolar 1 eller bipolar 2 lidelse. Som vi har sett er cyklotymi relatert til bipolare lidelser. Den ene store forskjellen er at verken de hypomane eller de depressive symptomene passer kriteriene for en manisk eller stor depressiv episode.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.